Regulamin kuponów rabatowych

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji w formie kuponów rabatowych inMobilus, zwanej dalej „Promocją”, jest inSolutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ul. Bukowej 13, NIP: 648-255-92-51, REGON: 240182995, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Uczestnikami promocji mogą zostać tylko klienci biznesowi i partnerzy firmy inSolutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., zaproszeni do udziału w niej za pośrednictwem przesyłki pocztowej zawierającej vouchery, zwani dalej „Uczestnikami".
 3. Nadzorcą promocji jest Organizator.
 4. Celem Promocji jest umożliwienie zakupu produktów z linii inDodatki, inMobilus i inTradus z wykorzystaniem voucherów o określonej kwocie, oferowanych w sklepie internetowym Organizatora pod adresem www.insklep.pl.
 5. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1 czerwca 2017 roku do 30 czerwca  2017, z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 8 Regulaminu.
 6. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 §2 VOUCHERY

 1. W Promocji można korzystać z kuponu rabatowego: dla linii inDodatki - 200 pln netto.
 2. Jedna firma może wykorzystać jeden kupon rabatowy danego rodzaju.
 3. W celu skorzystania z promocji należy wpisać unikatowy kod promocyjny znajdujący się na kuponie do pola Dodatkowe informacje o zamówieniu na stronie składania zamówienia (http://insklep.pl/pl/checkout).
 4. Na podsumowaniu zamówienia i w potwierdzeniu złożenia zamówienia jakie jest wysyłane drogą elektroniczną cena nie zostanie obniżona.
 5. Po złożeniu zamówienia wysłana zostanie faktura pro-forma, na której zostanie uwzględniona obniżka wynikająca z wykorzystanego vouchera.
 6. Promocja kupony rabatowe inMobilus nie łączy się z innymi promocjami.
 7. Promocja nie sumuje się z rabatami partnerskimi.

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w siedzibie Organizatora lub drogą mailową na adres insolutions@insolutions.pl.
 2. Reklamacje  należy  składać  niezwłocznie  po  zaistnieniu  zdarzenia budzącego  zastrzeżenia  Uczestnika Promocji.
 3. Pisemna reklamacja w postaci dokumentu lub dokumentu elektronicznego powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę i NIP firmy, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty ich otrzymania.
 5. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 6. W uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  przedłużenie  terminu rozpatrzenia  reklamacji  pod  warunkiem poinformowania składającego reklamację o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym i o przewidywanym terminie ostatecznej odpowiedzi.
 7. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

  §4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w zakresie czasu trwania Promocji,przy czym zmiany te nie będą naruszać  praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków uczestniczenia w Promocji.
 2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady skorzystania z Promocji kupony rabatowe inMobilus, dostępnym zarówno w formie papierowej w siedzibie organizatora oraz w formie elektronicznej dostępnej przez przeglądarkę internetową na stronie http://insklep.pl/pl/page/pomoc/regulamin-kuponow-rabatowych
 3. Wszelkie inne materiały reklamowe traktujące o warunkach i celach promocji mają charakter jedynie promocyjno-informacyjny. 
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Promocji będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.